Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Honlap

Katowice Utcai Általános Iskoláért” Alapítvány adószáma : 18402555-01-05


 

Szabó Lőrinc versrészletével kívánunk élményekben gazdag nyarat minden diákunknak és dolgozónknak!

 

Volt lecke rengeteg
s játszottunk eleget.
Szurkoltunk is? Lehet,
de üsse kő:
ami rossz, elszaladt,
ami jó, megmarad,
tótágast, gyerekek,
száz cigánykereket, -
ma az a fő,
hogy itt van a, itt van a
nagy szünidő!

 Idegennyelvi mérések

 

Az idegen nyelvi mérés eredményei 2016/2017. tanévben a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában elérhető ITT 

KUPAKGYŰJTÉS

Zsófi is járni fog!

 

Ha szeretnétek segíteni, a műanyag kupakokat a portásfülke előtt elhelyezett ládákba tehetitek!

Köszönjük és várjuk a támogatásotokat!
GYERMEKNAP
Tök jó


Május 26. különleges nap volt iskolánkban.

Az ADJ EGY ÖTÖST érzékenyítő program keretében a kórházi tagozaton tanuló (fogyatékkal élő) gyermekeink a 8. b osztállyal közösen tevékenykedtek. Pudingot főztek, zenéltek, lufit hajtogattak, kézműveskedtek, vidám ügyességi játékokban vettek részt.

A többiekre is változatos programok vártak a különböző helyszíneken. Mindenki próbára tehette az ügyességét, gyorsaságát az öltöztetős, karikás, biciklis, rolleres feladatoknál. Kreativitásra és fantáziára volt szükség az Activity-nél, az élőszobros és a mesékkel kapcsolatos játékoknál. Természetesen a zene sem hiányozhatott: jobbnál jobb karaoke-s produkcióban gyönyörködhettünk.

A hagyományos közös sütizés sem maradt el.

Vidáman, sok nevetéssel telt el ez a nap.

 

Naftz Istvánné (Ildikó néni)

 


 

Nagyobb méretben ITT érhető el!

 

 


 

 

 

TÉMAHETEK -összefoglaló


2017. április 3-7.

Szervezői: Petróné Dusza Emese, Karcagi Gabriella


A megrendezésre került Digitális Témahetünk elérte a várt célját. Az iskola alsó és felső tagozatán egyaránt, minden osztályban csatlakoztak a pedagógusok a programhoz, melynek célja a digitális kompetencia fejlesztése volt. Az informatika órán kívül környezetismeret, természetismeret, angol, biológia, matematika, magyar, rajz és technika órán is kreatív iskolai projektekben került feldolgozásra és megismerésre az Egészséges életmód témakör. Kvíz feladatokkal, tesztekkel, ismeretterjesztő videó alapján táplálékpiramis készítésével, és megannyi érdekes, játékos feladat megoldásával telt a hét. A médiaszakkörön a diákok szófelhő és QR kód készítésével ismerkedtek meg. Angol órákon sok érdekességet tudtak meg a McDonald's gyorsétteremláncról. Játékosan megtanulták megkülönböztetni a főbb ételcsoportokat, kvíz feladatokat oldottak meg az emberi testtel és a vízivás fontosságával kapcsolatban. A délutáni napközis foglalkozásokon interaktív játékokkal, keresztrejtvény- és varázspálcás feladatok segítségével mélyítették az egészséges életmódról tanultakat a tanulóink.

A hét az együttműködés, kreativitás és innováció jegyében telt mindenki örömére.


 

201704.30.

 

 

04.24 - 04.28.

Szervezői: Tircsi Tiborné, Matiszné Kucsma Tünde

 

Öt nap, öt szín, számtalan gondolat, feladat és játék.  Egyetlen, de közös ügyért, a Földünkért. Gyűjtöttünk újságpapírt, kupakot, majd alkottunk, újrahasznosítottunk. Bővítettük ismereteinket, figyelemfelhívó plakátot készítettünk, ötleteket kerestünk a fenntarthatósághoz.

Ahogy a Föld napja mozgalom jelmondata is mutatja: „Egyetlen nap kevés…”!A tudatos életvitelünkkel remélhetőleg minél hosszabb időre sikerül élhetőbbé tenni ezt a bolygót, ami otthont ad nekünk.

Ezen a héten közösen álmodtunk és tettünk a tisztább, élhetőbb, szebb jövőért.

 

 

 

2017. 05.01.


 

Tisztel Szülők!

Közzétesszük az intézményvezető (magasabb vezetői) beosztásra érkezett pályázatot:

Letöltés


 

TAVASZI SZÜNET

2017. április 13-18.

(szünet utáni első tanítási nap április 19. szerda)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk iskolánk minden tanítványának, dolgozóinknak és családjuknak! 

Ezen a napon verset lehet hallgatni iskolákban, utcákon, színházakban, hírportálokon, rádióban és televízióban egyaránt. 1964 óta ünnepeljük a költészet napját április 11-én, József Attila születésnapján. József Attila európai viszonylatban is a XX. század egyik legzseniálisabb költője.

A versek, a költemények időtlenek. Több év, sőt több száz év távlatából is nagy hatással bírnak. Tiszteletük kiérdemli az ünnepnapot.

„Semmiben sem lelhetünk költészetet, ha nem hordozzuk magunkban.”

A magyar költészet kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik szeretnék megismerni nyelvünket, kultúránkat és történelmünket.

Emlékezzünk egy Somlyó György idézettel: „ A Múzsa kint áll előttünk az utcán. Engedjük be házunkba. És ne csak ezen a napon. Az év mindegyik napján.”

Iskolánkban a költészet napi megemlékezésre iskolarádión keresztül került sor.


Műsort szerkesztette: Simon Éva és Kormos - Dévai Magdolna

2017.04.13.


 

Miskolci Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Tagintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Kassai utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 67.§ (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

• cselekvőképesség

• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

• megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

• a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• szakmai önéletrajz

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

• hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/6290-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája - Tagintézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája tagintézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 


 

Digitális Témahét 2017. április 3-7.

Téma: Egészséges életmód

 

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

Idén iskolánk is részt vesz ezen a programon, melyhez minden évfolyam csatlakozott, évfolyamonként különböző tantárgyakkal. Az órák keretében az egészséges életmód témája kerül megismerésre, feldolgozásra.

Alsóban tagozat:

környezetismeret, magyar, rajz, technika, informatika

Felső tagozat:

természetismeret, biológia, angol, informatika

2017.03.27.


 

Tisztelt Szülők!


A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában (3526 Miskolc, Katowice utca 17.) és a Rónai Ferenc Tagiskolában (3526 Miskolc, Kassai utca 15.) szeretettel várjuk a 2017-18-as tanévre beiratkozó első osztályos gyermekeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNYE szerint.


Miskolc, 2017. március 23.

Varga Ferencné

intézményvezető


 

KÖZLEMÉNY

a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök)      8.00 – 19.00 óra között,

2017. április 21. (péntek)          8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.

A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni.

Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához kell benyújtani.

A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

 


 

 

Hit - és erkölcstan oktatás 2017/2018


Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébánia
Tartományfőnök és plébános: Kalna Zsolt OFM Conv.

Hitoktatók: Biró Magdolna

Erdei Edit Mária

A plébánia és templom elérhetősége:

Cím: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3sz

Tel.: 06/46/ 505-636

E-mail:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


MISKOLC-TETEMVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG (DESZKATEMPLOM)

Lelkészi Hivatal címe: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 21.

Lelkipásztor: Almási Ferenc

Hitoktató: Plaszkó Zoltán

 


Március 15.

2017. március 14-én, iskolai keretben, ünnepélyesen megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nevezetes napjáról, március 15-ről.

A műsorban szereplő 8. és 4. osztályos tanulók ezen a napon több alkalommal - alsó- és felső tagozatnak, kórházi tagozat tanulóinak - is előadták az ünnepi műsort.

A 8. osztályból Domokos Szonja, Seres Milán, Kassai Patrik, Szemán Ábel, Molnár Máté 1, Molnár Máté 2, Szabó Tamás Kristóf és Birta Ákos voltak segítségünkre. Színvonalas, az ünnephez méltó előadással örvendezették meg iskolánk tanulóit és pedagógusait.

A 4. évfolyamból 8 kisdiák tánca színesítette az ünnepélyt.

A műsort összeállította Kálna Gusztávné, a táncokat betanította Lackó Péterné, a műszaki segítségért köszönetet mondunk Krakovszky Tamás tanár úrnak.

2017.03.16.


 

Petőfi-hét

Iskolánkban hosszú évek óta zajlik – nemzeti ünnepünk környékén- a Petőfi-hét rendezvénysorozata.

Idén március 6-tól indultak a következő programok:

- Az ünnepi hét megnyitása

- Rajzkiállítás tanulóink munkáiból

- Mosoly-kupa – kosárlabdameccsek

- Iskolai történelmi vetélkedő

- Észpörgető városi matematika verseny alsó tagozatos diákoknak

- Városi Petőfi-szavalóverseny

- Ünnepi műsor a Kórházi tagozaton

- Iskolai megemlékezés a Petőfi szobornál

- Iskolai ünnepély és az Észpörgető verseny eredményhirdetése

- Részvétel és közreműködés a városi koszorúzási ünnepségen, a Petőfi téren felső tagozatos tanulóinkkal.

03.05.


 

 

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Katowice utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 67.§ (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

cselekvőképesség

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

szakmai önéletrajz

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/5249-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola- Intézményvezető. Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/5249-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527, Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Ha február, akkor FARSANG!

Régi hagyomány iskolánkban, hogy az alsósok és a felsősök bálját külön időpontban rendezzük meg. Mindkét bálon a hercegi pár köszöntötte először a vidám vendégsereget, majd a 8. osztályosok keringője nyitotta meg a mulatságot. Az idei szívkirálynő címet Domokos Szonja 8.b,a szívkirályét Kazsimér Vencel 8.a osztályos tanulók nyerték el. Születésnaposunk:Domokos Szonja volt.
A felsősök bálján /februàr 10-én/ az osztàlyok zenés műsorszámai után a tàncparketten folytatódott a farsangolàs zàróràig.


Február 17-én az alsósok fergeteges jelmez- és jàtékparàdéval búcsúztattàk a telet. Az àlarckészítő verseny eredményhirdetésére is itt került sor.
I. helyezettek: Ujj Léda 5.b, Lenkovics Patrik 3.b
II. helyezettek: Erdei Sándor Csaba 1.a, Szőlősi-Csengő Tünde 3.b
III. helyezettek: Kiss Kamilla 3.a, Varga Flóriàn 3.b
Különdíjasok: Nagy Korinna 3.b, Szathmàry-Ràcz Àdàm 2.a

Alsós szülinaposunk: Vida Làszló 4.b

98 jelmezest 10 kategóriàban jutalmazott a zsűri. A jelmezverseny utàn vidàm össztàncot jàrtak, majd következtek a jàtékos feladatok: lufifújàs, lufitàncoltatàs, lekvàros kenyér evő verseny, szörpivàs,tàncverseny. Üres kézzel senki sem tàvozott, hiszen az első 3 helyezett mellett mindenki kapott egy kis cukorkàt. A feladatok között tombolasorsolàsok voltak. Több fődíj is volt, de egy aprósàgnak is örült az, akinek kisorsoltàk a szàmàt. A szàmtalan nyeremény és ajàndék mellett a közös jàték tette feledhetetlenné az idei farsangot.


Matiszné Kucsma Tünde DÖK vezető

 


 

A Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahét
2017. április 24-28.

A Fenntarthatósági Témahét (FTH) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kezdeményezésére, idén először a tanév rendjéhez igazítva valósul meg. A 2017. április 24-28. között megrendezésre kerülő program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A programhoz iskolánk is csatlakozott.

2017.01.27.


 

 

A költők köztünk élnek…

Iskolánk 5. b osztályos tanulója Szőlősi –Csengő Hajnal papírra vetette a fejéből kipattanó rímeket, melyet most szeretnénk veletek megosztani. Fogadjátok szeretettel a kisdiákunk olykor humoros, őszinte gyermekszívvel íródott versformájú gondolatait.

Szeretettel ajánlom: Karcagi Gabi néni


Szőlősi-Csengő hajnal:


ÉNEK

 

Kotta előtted, rajta hangjegyek,

Ott ülnek némán, mint a bankjegyek.

Rezdül hangszál, csendül hang,

Messze száll, mint a gang.


Suhan messze el tőled,

Már csak a kotta van előtted.

S ez történik újra és újra,

A te torkod a végtelenbe fújja.

 

2016.

 

 

KARÁCSONY


Szenteste írják Isten ajándékát,

Nagy az ér az anyák halántékán.

Egyszerre ott terem, s minden meg van oldva,

Ezzel az anyáknak, ez az év fel van toldva.

Fel van toldva, az elmúlt évek közé,

Most, hogy Jézus megint visszatért közénk.


2016. december


Készülő verseskönyvéhez sok sikert kívánunk!

2017.01.25.Könyvtári óra- Török idők

 

2017. január 13-án a 4. b osztályos gyerekerek rajz óra keretén belül  könyvtári órán vettek részt. Téma a korhű török népviselet, fegyverek ábrázolása volt. Így lehetőség adódott a kutatómunkára, búvárkodásra a könyvekben (kézikönyvek elsősorban). Nagyon ügyesen kerestek a tanulók,  különösen az enciklopédiákban. Gyönyörű alkotások készültek az órán.


Vágnerné Czecz Zsuzsa néni
2017.01.18.


Kedves Szülők!


Tájékoztatjuk önöket, hogy a „Mosoly” Gyermekközösség adószáma – 18402861-1-05 – megszűnt. Kérjük, hogy támogatást erre a számlára ne utaljanak!

Nagylelkű felajánlásukat, 1 % -os támogatásukat a továbbiakban a „Katowice Utcai Általános Iskoláért” Alapítvány alábbi adószámára tehetik meg: 18402555-01-05.

Köszönjük eddigi segítségüket, örömmel vesszük gyermekeinknek nyújtott támogatásukat!

Miskolc, 2017. 01. 05.

Varga Ferencné sk.

Intézményvezető

 


 

Téli szünet!

2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.

A szünet utáni első tanítási nap 2017.január 3. (kedd)

 


 

„Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél,

Vajon mit tennél, vajon mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?”


Áldott, szép karácsonyt kívánunk minden tanítványunknak, dolgozónknak és családjuknak!Mennyből az angyal…

 


2016. december 12-én a legszebb karácsonyi dalok csendültek fel az iskolánkban megrendezésre kerülő koncerten. Zeneiskolás növendékeink és tanáraik örömünneppé varázsolták ezt az estét.

Iskolai kórusunkat vezényelte: Kovácsné Gávay Katalin tanárnő

Köszönjük a meghitt pillanatokat, a gyertyák fényénél felcsendülő gyönyörű dallamokat.

12.14.


 

"Zsák, zsák, teli zsák..."


Minden kisgyermek életének fontos dátuma december 6. Iskolánkba a reggeli órákban érkezett a kedves, fehér szakállú Mikulás bácsi. Az osztályok verssel és dallal készültek, tejjel és süteménnyel kínálták a hosszú úton elfáradt, öreg Mikulást.

A hír úgy szól, hogy ajándékot mindenki kapott, ám a virgácsot az úton elhagyták a szeleburdi krampuszok. :)

Jövőre is visszavárunk, drága Mikulás!


12.10.


 


Iskolánk közössége a mai napon eljuttatta a mentőautókba szánt plüssmackókat a központi gyűjtőhelyre.

Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét!

12.05.


 

Meghívó

2016. december 12-én 1515 órai kezdettel szeretettel várjuk

az óvodásokat és az érdeklődő szülőket a

"Zsák, zsák, teli zsák" című Mikulásváró foglalkozásra.

12.03.


 

 

Minden fenyő álma akkor válik valóra, ha karácsonyfa lesz belőle...

Köszönjük!

12. 02.


 

Advent

November 27-én, vasárnap, mindenütt meggyújtják az adventi koszorúkon az első gyertyát.

Négy héten át minden hétfőn reggel ünnepi gyertyagyújtásra hívjuk iskolánk minden dolgozóját és tanulóját!

11.27.Készülődés...

Ünnepi díszbe öltözik iskolánk...

11.27.


 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

 

Iskolánk 4 tanulója – Kovács Hanna, Kuzsella Petra, Losonczi Petra, Mikola Netti (7. b) - vett részt a 2016 november 11-én megrendezett Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján.

(Felkészítő tanár: Naftz Istvánné)

A verseny célja: „Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat, átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat” – olvasható a Versenykiírásban.

Csapatunk III. helyezést ért el.

Gratulálunk!

11.25.


 

Osztályprogram a könyvtárban

Harmadikosok a József Attila Gyermekkönyvtárban jártak. Osztályprogram keretében tekintették meg Madarasi József művésztanár BOGARAK című kiállítását november 23-án. A vidám képek hamar a gyerekek kedvenceivé váltak.

11.24.Floorball

Iskolánk ebben a tanévben is szépen szerepelt a megyei kispályás floorball diákolimpián.A 8.b osztályos lányok első alkalommal indultak ezen sportágban.A Kazincbarcikán rendezett versenyen a megyei 4-6. helyen végeztek.

Hajrá Petőfi!

 

2016. novemberében iskolánk ismét részt vett a megyei kispályás floorball diákolimpián az egyetemi Körcsarnokban.A 8.b osztályos fiúk ebben az évben sajnos nem jutottak a legjobb 6 közé az induló 14 csapatból.

Gratulálunk a versenyzéshez, tavasszal újra megpróbáljuk!

11.23.Nyílt órák
a magyar közoktatás napja alkalmából

Időpontja: 2016. XI. 18. péntek

1-2.óra: alsó tagozat

3-4.óra: felső tagozat

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Macigyűjtés

A tiszta, jó állapotú macikat az osztályfőnököknek adjátok le december 5-ig!

Támogassátok Ti is a kezdeményezést!

Köszönjük!

11.15.


 

Vámpírok, szellemek tanyája ...

 

Idén 2016. november 11-én került sor iskolánk Halloween-i rendezvényére. Iskolánk jelmezbe öltözött tanulói és vendégei játékos feladatokban vehettek részt tíz állomáson. A gyerekek többek között bájitalt ittak, boszorkányt vertek seprűvel és tököt is gurítottak. A legbátrabbak még egy szellemjárta terembe is bemerészkedtek. Az állomások sikeres teljesítésével a gyerekek aláírásokat gyűjtöttek a már előre elkészített menetlevelükbe. A játékos feladatok sikeres elvégzése után az utolsó állomáson a tanár néniktől átvehették a jól megérdemelt jutalmaikat is. A rendezvényt a jelmezverseny eredményhirdetése, egy boszorkánytánc és diszkó zárta. A színes programok, a jókedv és a gyerekek lelkesedése igazán feledhetetlenné tették ezt a napot.

 

Menetlevél válogatás:

11.11.


 

56’-ra emlékeztünk

Diákjaink ünnepi műsorral és gyertyagyújtással emlékeztek a forradalomra.

Iskolánk tanulói részt vettek a városi koszorúzási ünnepségen is, ahol az ünnepi műsorunk egy részletével színesítették ezt az emlékezetes napot.

10.24.


 

Városi megemlékezésen Romek Strzalkowski emlékoszlopánál

2016. október 23. délelőttjén intézményünk diákjai a Romek téren szerepeltek, ahol verses-zenés műsorrészletet adtak elő nemzeti ünnepünk tiszteletére. A koszorúzáson iskolánk vezetőségével együtt tanítványaink képviselői is részt vettek, s közösen helyezték el a tisztelet virágait az emlékoszlopnál.

Fellépők: Boros Andrea, Kassai Patrik, Seres Milán nyolcadikos; Imre Csaba, Pintér Kinga, Simon Dániel és Simon Daniella negyedikes tanulók.

Délután a Petőfi téren számos diákunk megjelent szülei, tanárai kíséretében, hogy közösen zárja az október 23-ai helyi ünnepi programot.

Tircsi Tiborné, Sallai Márta

10.24.


 

 

Márton nap

November 11-én vidám barkácsolással elevenítették fel diákjaink a Márton napi hagyományokat. Az elkészült remekművekkel  díszítettük fel az aula faliújságait.

11.11.Közlekedéstörténeti kiállításon


A József Attila Könyvtárban 2016. november 11-én 10 órától A miskolci közlekedés múltja, jelene és jövője című előadást hallgathatták a felső tagozatos tanulók. Különösen a fiúk érdeklődését keltette fel a  téma.

Köszönjük a meghívást!

11.11.„Ólomszívű múlt idő … Elmondanád, hogy van hazám.”

2016. október 19-én iskolánk tanulói a József Attila Könyvtárban működő Nyugdíjasklub tagjaival együtt köszöntötték közelgő nemzeti ünnepünket.

Tanítványaink versrészletekkel, tánccal idézték fel az 1956. október 23-ai eseményeket.

Szereplők: Boros Andrea, Molnár Máté, Seres Milán 8. osztályos; valamint Imre Csaba, Pintér Kinga, Simon Dániel és Simon Daniella 4. évfolyamos diákjaink.


Köszönjük a meghívást és a szeretetteli fogadtatást!

 

Tircsi Tiborné, Sallai Márta

10.20.


 

Koltón jártunk

Október 8-án és 9-én két felejthetetlen és gyönyörű napot tölthettünk a határon túl, bejárva azokat a helyeket, amelyek iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak a szerelmi költészetéhez kapcsolódnak. Így jutottunk el Nagykárolyba, Szatmárnémetibe, Nagybányára, igyekezve minden látnivalót felkeresni, és mindenhol elhelyeztük koszorúinkat a magyar irodalom kiemelkedő alakjaira emlékezve.

Utunk célja Koltó volt, a költő és Szendrey Júlia mézesheteinek helyszíne, ahol ebben az évben már nem először rendezték meg a Petőfi szavalóversenyt. Nyolcadikosaink közül hárman is indultak a diákok korcsoportjában (Domokos Szonja, Kassai Patrik és Seres Milán) 9 társuk pedig elkísérte őket a messzi útra. Büszkén írom le, hogy Seres Milán 3. helyezést ért el, de bizonyára a többieknek is életre szóló élmény volt, akár versenyzőként, akár nézőként voltak jelen.

Végül a felnőttekről is essék néhány szó, akik a gyerekek mellett helytálltak e két napon is.

Köszönet illeti Kovács Béláné Kati nénit, aki megszervezte az utazást, és lehetővé tette, hogy annyi csodálatos élményben legyen részünk, a pazar ellátástól az emlékhelyekig. Köszönet még Körtvélyesi Ildikó tanárnőnek a felkészítő munkáért, a személyre szabott versek betanításáért.

 

Kovácsné Gávay Katalin  (osztályfőnök)

10.14.


 

 

Barangolj velünk ismét!

Iskolánkban október 10-én immár második alkalommal vehettünk részt kedves vendégeink, a MIGE tagjainak vezetésével egy egész napos barangoláson a gombák országában. Délelőtt a kiállításon, majd délután a vetítéssel egybekötött előadáson bővítettük ismereteinket. Jani bácsi örömmel kalauzolta az érdeklődőket a kiállítási állványon elhelyezett „gombacsodák „ –hoz. Az asztalokon található gombák közül néhánnyal közelebbről is megismerkedhettünk - természetesen csak a szabályok szigorú betartásával. Itt Vera néni és Béla bácsi várta a nézelődők, kérdezők rohamát. Az élményekben bővelkedő kiállítás hatására többen kaptak kedvet további kalandozásra a könyvekben és az interneten ebben a kimeríthetetlennek tartott témában.

A kiállítás ihlette „kis alkotások” hamarosan megszülettek. A gyerekek nagy lelkesedéssel rajzolták, festették meg a számukra legérdekesebbnek vélt gombákat. A termek falát díszítő képek sokáig emlékeztetnek a kellemes pillanatokra.

Izgatottan várjuk a következő találkozást.


Tircsi Tiborné Mónika néni

(a kiállítás szervezője)

10.13.


 

Kirándultunk

Szeptember végén hagyományoknak megfelelően eljött a várva várt iskolai kirándulás napja. Az alsó tagozatos tanulóink egy bükki túrán vettek részt, majd a Csanyikba jutva -osztálykeretben- a kiránduló szülőkkel együtt bográcsoztak.

A két másodikos osztály túrázott és elmentek a Farkaslyukhoz, ahonnan visszatérve, a szülők segítségével, hatalmas bográcsban főtt paprikás krumpli várta a fáradt gyereksereget. Utána még focizás, labdázás és játékok színesítették a szabadtéri programot.

A felső tagozatos tanulóink Miskolc város nevezetességeivel ismerkedtek. A Miskolci Galéria épületében és a Hermann Ottó Múzeum Görgey úti helyszínén múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.

A Miskolc Városi Televízió hírt adott erről az eseményről, melynek riportalanyai Muri Gyöngyvér és Oláh Réka Sára tanulóink voltak.

Videó megtekinthető:

http://minap.hu/video/miskolc-ma-20160930      /14:56

09.30.


 

Barangolás a Partiumban Petőfi-emlékhelyek felkutatásával

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola 29 hetedik osztályos tanulója három pedagógus kíséretében 2016. szeptember 20-tól 22-ig felejthetetlen napokat töltött Észak-Erdélyben - a Partiumban - a Határtalanul!- pályázat keretében,

Útvonalunk során a következő helységek emlékhelyeit kerestük fel:  Szatmárnémeti­- Erdőd – Nagykároly – Nagybánya – Koltó – Desze – Máramarossziget

Kissé fáradtan, de számtalan élménnyel gazdagodva tértünk haza. Ez az utazás megerősített bennünket abban a hitben, melyet Babits Mihály oly’ szépen megfogalmazott:

„A haza nem maga a terület, mert a föld csupán lakhely, üzlet, gazdaság. A haza az emberek emlékeiben, nyelvében, gondolkodásában, kultúrájában él.”

Sallai Márta pedagógus

09.25.


 

Tájékoztatás tankönyvekről


Kedves Szülők!


A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon kapják meg. Az iskola alsó tagozatos (1-4. évfolyam) a diákok ingyen kapják a könyveket.


Az 5-6-7-8. osztályokban:


Fizetős diákok

A díjbekérő számlák az iskolába érkeznek 2016.08.22-31. között, melyet a gyerekek a tankönyvosztás napján viszik haza.

Befizetési határidő: 2016.09.15

Befizetés módja: csekken a Magyar Postánál (készpénzzel, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal). (A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu oldalon ellenőrizhetik.) Banki átutalásnál a 64400068-30107825-11100049 Kello bankszámlaszámra történjen az átutalás. (Megjegyzés rovatban szerepeljen: diák neve, oktatási azonosítója.) A Kello-infopont megszűnt.

A befizetést igazoló csekk bemutatása az osztályfőnöknek: 2016.09.16.


Ingyenes diákok

A kedvezményekre vonatkozó igazolásokat 2016.10.15-ig kérjük benyújtani.


 

Varga Ferencné

igazgató

Miskolc, 2016. augusztus 12.

 


 

Kedves Szülők!


Tisztelettel köszöntjük Önöket az új tanév kezdetén.

Ezúton nyújtunk tájékoztatót a tanévkezdéssel kapcsolatban.


Tanévnyitóról

Az előző tanévek gyakorlatának megfelelően a gyermekeket az osztályban a pedagógusok köszöntik tanévnyitó keretében az első tanítási napon.

Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi ruhában jelenjenek meg. (váltóruha hozható)


Reggeli ügyeletről

6:30-tól 7:30-ig ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Délutáni ügyeletről

16:00-tól 17:00-ig délutáni ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Iskolai tanórákról, foglalkozásokról

A köznevelési törvény alapján „az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozásokat legalább 16:00 óráig tartsanak” és a „tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.” A törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján felmentést adhasson a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól.

Szeptember első felében minden tanuló hazaviszi az erről szóló, kitöltendő nyilatkozatokat. Szeptember 1. és szeptember 30. között a szülők az osztályfőnök kollégától írásban kérhetik el a tanulókat 16 óra előtti időpontban.


Iskolába érkezésről

A tanulóknak 7:30-ra kell az iskolába megérkezniük. Kérjük, hogy 7:30-kor, az udvari sorakozó kezdetekor a kedves Szülők szíveskedjenek az udvart elhagyni.


Elérhetőségeinkről

Telefon: 46/509-826

Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket az új tanévben. Jó egészséget és sikeres tanévet kívánunk mindenkinek.

 

Varga Ferencné

igazgató

Miskolc, 2016. augusztus 12.

 

Iskolánkban a hit- és erkölcstanoktatást a következő egyházi személyek látják el.

Református hit és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség (Deszkatemplom)

Az egyházközség székhelye: 3525 Miskolc, Palóczy utca 21.      Telefon: 06 46 509-613

E-mail cím:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Az egyházközség lelkipásztora: Almási Ferenc

Az egyházközség hitoktatója: Plaszkó Zoltán

 

A katolikus hit-és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébánia

Tartományfőnök és plébános: Kalna Zsolt OFM Conv.

Hitoktatók: Beke Sándorné és Biró Magdolna

A plébánia és templom elérhetősége:

Cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5 sz Telefon: 06/46/ 505 - 636

E-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.