Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Anyaiskola

Iskolánkban kiemelt szerepet kap az idegen nyelv, az informatika, a matematika és a magyar nyelv oktatása. Angol nyelvet 1. osztálytól tanítunk. 1. és 2. évfolyamon heti egy, 3. évfolyamon heti két órában tanulhatnak gyermekeink választható órakeretben. 3. évfolyamon - az anyanyelvi, a matematika és az angol nyelvi felmérés eredményét, valamint a terhelhetõséget figyelembe véve - két differenciált csoportban tanítjuk ezt az idegen nyelvet. 4. évfolyamon az egyik csoport heti 4 órában, emelt óraszámban folytatja a nyelvtanulást, a másik csoport pedig a kerettanterv által biztosított heti három órában tanulja a nyelvet. 5. évfolyamtól – a lehetõségek figyelembevételével – külön osztályba kerülnek a gyorsabb ütemben haladó angolosok. Itt heti öt órában tanulhatnak angolul gyermekeink. Az egyik osztályban tehát emelt szintû nyelvoktatás történik. A mindennapi nyelvi óra mellett a csoportbontást is biztosítjuk.
Az informatikát már a 4. évfolyamtól tanulják, a 6. évfolyamon pedig a szabadon tervezhetõ órakeretbõl 0,5 órával egészítettük ki. 7 - 8. évfolyamon a választható órakeretbõl emelt óraszámot kínálunk ebbõl a tantárgyból, valamint az eredményesség érdekében csoportbontásra törekszünk minden évfolyamon.

A matematika tantárgy óraszámát a szabadon tervezhető órakeretbõl szinte minden osztályban megemeltük eggyel. A felsõ tagozatba lépéskor, az 5. évfolyamon a magyar nyelv óraszámát heti egy órával megemeltük a szabadon tervezhetõ órakeret terhére. A kerettantervben megjelölt tantárgyakon kívül újabb tantárgyat nem oktatunk, a modulokat a közismereti tantárgyakba építettük be. A hon- és népismeretet 6. évfolyamon, az ember- és társadalomismeretet, etikát a 7. évfolyamon tanítjuk a történelem és állampolgári ismeretek tantárggyal összevontan. Kiemelt figyelmet fordítunk a helytörténeti ismeretek elsajátíttatására. A magyar irodalomba építettük be 5. évfolyamon a tánc és drámát. Az egészségtant 6. évfolyamon a természetismerettel összevontan, a 8. évfolyamon a biológiával integráltan tanítjuk. Mozgókép- és médiaismeretet a 8. évfolyamon a rajz tantárgy keretén belül oktatjuk. Nagy gondot fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, ezért a kerettanterv által a testneveléshez biztosított óraszámot minden évfolyamon kiegészítettük heti három órára. Minden évfolyamon heti egy (esetenként kettõ) tömegsport órát látogathatnak a tanulóink. Ezen túl a napköziben heti két alkalommal szervezett sportfoglalkozáson vehetnek részt az érdeklõdõ, nem napközis tanulók is. Ily módon szorgalmazzuk a mindennapos testedzést.Az elsõ évfolyamosok testnevelés óra keretében heti egy alkalommal úszásoktatásban részesülnek a GYEK uszodájában.