Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Beiratkozás 2017/2018Tisztelt Szülők!


A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában (3526 Miskolc, Katowice utca 17.) és a Rónai Ferenc Tagiskolában (3526 Miskolc, Kassai utca 15.) szeretettel várjuk a 2017-18-as tanévre beiratkozó első osztályos gyermekeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNYE szerint.


Miskolc, 2017. március 23.

Varga Ferencné

intézményvezető


 

KÖZLEMÉNY

a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök)      8.00 – 19.00 óra között,

2017. április 21. (péntek)          8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.

A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényűgyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni.

Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához kell benyújtani.

A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

- óvodai szakvélemény

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

- életvitelszerű tartózkodásról nyilatkozat szükséges (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes)

vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel)

vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves  érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására


(2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (Javasoljuk, hogy az érintett szülők a fenti nyilatkozatot előzetesen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és a beiratkozáskor benyújtani. Letölthető az iskola honlapjáról: www.petofi10miskolc.hu vagy személyesen kérhető az igazgatóhelyettesi irodában - Miskolc, Katowice u. 17.)


A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes Járási Hivatalnak kötelesek bejelentést tenni. (Nkt. 91.§)


A diákigazolvány igényléséhez előzetesen igazolvány képet kell készíttetni a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában.

(ahol be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányt)

Az Okmányirodában kiállítják a Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlap című nyomtatványt a gyermek számára, melyet a beíráskor szükséges az iskolában leadni.

A fent jelzett időben történhet az Erkölcstan/Hit-és erkölcstan tantárgy oktatására vonatkozó szülői igények jelzése is.

 


Varga Ferencné

intézményvezető


 

 

 

Az iskolánk körzetébe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

1.    Miskolci 10.Számú Petőfi Sándor Általános Iskola 3526 Miskolc, Katowice u. 17.

Aggteleki u. 1-16., 7/a,b,c,d,e,f, 12/a,b; Blaskovics u. 2-76, 14/b, 24/a, 24/b; Katowice u. 1-49, 8/a, b, c, d, e, f, g, h; Kis Kánás dűlő 53555, 53556, 050101/4, 053570/4; Repülőtéri út 1-26, 2/4; 4/6; Rózsás dűlő 53419, 53457, 53464,53477, 53481,53488, 53501, 53515, 53518, 053478/1, 053494/2, 053495/4, 053498/2, 053508/2,3, 053519/2; Szentpéteri kapu 1-113; 1/a, 5/2, 49/b, 53/a, 99/a, 101/a,

Tetemvár alsósor 1-194.; 6/b, 50/a, 51/a, 60/a, 60/b, 60/c, 61/2, 63/a, 63/b, 80/a, 21//a, Tetemvár sor 5-218; 63/a, 207/a, 218/a,

2.   Miskolci 10.számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája 3526 Miskolc, Kassai u. 15.

Álmos u. 1-45. 24/1, 24/19,24/25; Arany János tér 1-24, Botond u. 1-21, 20/1,20/2, Bulcsu u. 1-23, 5/a; Búza tér 1-19; Eperjesi u. 3-17, 1-’3, Gömöri tér 1-32; Gyóni G. u. 1-10, Huba u. 1-52, 26/a; Huszár u. 1-47, 1/1,2/a,3/1,3/2; Kassai u. 1-92. 4/1,58/b; Kolozsvári u. 1-36; Latkóczi L. u. 2,6; Lehel u. 2-18, 3/a; Leventevezér u. 2-36; Lovarda u. 1-14, 7/b; Pozsonyi u. 1-90; Szeles u. 1-73, 17/a;  Szentpéteri kapu 2-110; 72’, 76’, 72/76, 72-0076, 124/6; Tass u. 1-26, 1/a,16/a,16/b,21/1,21/2; Temesvári u. 1-72;27/1; Zombori u. 1-9;

 

 

Miskolc iskoláinak körzetei